Stel je vraag
0

examenvraag chemie juli 2013

asked 2016-06-02 11:22:59 -0500

Lise.Defieuw gravatar image

In bijlage zit de opgave van het ingangsexamen juli 2013. Hierbij wordt gevraagd bij welke oplossing men een blauwe/paarse kleur kan waarnemen. De netto-oplossing moet dus met andere woorden basisch zijn. verder worden de pKz van CH3COOH en pKb van NH3 gegeven. Ik snap niet zo goed hoe ik hieraan moet beginnen. Ik dacht de netto pH te berekenen maar er worden geen volumes gegeven dus dit lukt niet. Is er een andere manier om deze vraag aan te pakken?

C:\fakepath\IMG_7333.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2016-06-02 13:08:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zoals je aangeeft kleurt de indicator paars in basisch milieu. De gezochte 'oplossing' dient dus 'basisch' te zijn met pH>8. Je wil voor de vier oplossingen de pH berekenen maar stelt vast dat dit niet zomaar gaat. Ga voor elk van de 'oplossingen' na welke ingredi├źnt(en) je hebt, en hoe deze zich in water gedragen. Wat wordt er gevormd als je twee stoffen in de oplossing hebt? Gedraagt de 'oplossing' zich zuur, basisch, neutraal of ...? En, zo nodig, kan je met de gerelateerde formule de corresponderende pH bepalen zodat je finaal een keuze kan maken uit A, B, C of D.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-02 11:22:59 -0500

Aantal keer gelezen: 301 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '16