Stel je vraag
0

Toelatingsexamen arts 2018

asked 2019-04-11 02:26:46 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-04-11 07:14:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik redeneerde dat de verplaatsing gelijk is aan de oppervlakte onder de grafiek en bijgevolg dat de verplaatsing in figuur: A) 125 m B) 200 m C) 150 m D) 225 m

Ik dacht bijgevolg dat D het juiste antwoord was, maar dit blijkt C te zijn. Wat doe ik fout? image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-11 07:08:01 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Een beetje meetkunde? zie bijlage C:\fakepath\fysica arts 2018 vraag 6.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Kleine vergissing rechtzetten: bij D moet het 15 x 20 /2 = 150 zijn. Maar het antwoord is nog steeds C

Myriam@REBUS ( 2019-04-11 10:24:26 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-11 02:26:46 -0500

Aantal keer gelezen: 76 keer

Laatst gewijzigd: Apr 11 '19