Stel je vraag
0

Toelatingsexamen arts 2018 vraag 8

asked 2019-04-11 02:32:46 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-04-11 07:14:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image descriptionimage description

Ik berekende a.d.h.v. de tweede wet van Newton de normaalkracht (10N) en de zwaartekracht (20N), maar ik weet niet hoe ik dan tot het finale antwoord kom. Ik probeerde al de cosinusregel, maar die gaf mij niet het juiste antwoord van 10N.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-11 07:01:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2019-04-11 13:57:00 -0500

Je hebt de normaalkracht en de resulterende kracht omgewisseld. Wellicht omdat je de hoeken ook verwisseld hebt. Zie bijlage. C:\fakepath\fysica arts 2018 vraag 8.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De bewerking 20 N . cos 30 geeft mij toch geen resulterende kracht van 10 N, maar van 17 N?

Kathleen ( 2019-04-11 13:35:55 -0500 )edit

Oops, het is een sinus. Op de tekening zie je wel dat het de overstaande zijde is.

Myriam@REBUS ( 2019-04-11 13:52:30 -0500 )edit

Ik heb het aangepast!

Myriam@REBUS ( 2019-04-11 13:57:43 -0500 )edit

Algemene vraag: als je zo'n oefening krijgt, mag je ervan uitgaan dat de horizontale versnelling (van een x-as evenwijdig met de helling) 0 is? Want anders snap ik niet waarom wat je enkel naar de krachten op de y-as moet kijken

Alexi.DePreter ( 2019-06-30 09:02:11 -0500 )edit

Inderdaad. De helling is een hard vlak waar de massa niet in zinkt. Er is dan geen versnelling in de richting loodrecht op het vlak.

Myriam@REBUS ( 2019-06-30 09:07:28 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-11 02:32:46 -0500

Aantal keer gelezen: 351 keer

Laatst gewijzigd: Apr 11 '19