Stel je vraag
0

chemie, zuren en basen

asked 2019-04-11 09:26:43 -0500

Ulrike.Vanhoutte gravatar image

Bepaal de pH van 0,10 M NH4Br en bepaal de pH van O,O5 M HCN.

Hoe kan je dit berekenen zonder een Kz, of PKz te weten?

Alvast bedankt!!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-04-11 15:58:03 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Waar heb je deze opgave gevonden?

Zoals je aangeeft is de opgave onvolledig.

Probeer je kostbare tijd te gebruiken voor het oplossen van de opgaven die je in de Rebus cursus terug vindt. Van deze opgaven ben je zeker dat ze volledig zijn en relevant.

Wanneer je de A-reeks, eventueel de B-reeks en extra oefeningenreeks hebt doorgenomen en de methodieken voor het oplossen van deze opgaven goed onder de knie hebt, ben je correct voorbereid voor het Toelatingsexamen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-11 09:26:43 -0500

Aantal keer gelezen: 94 keer

Laatst gewijzigd: Apr 11 '19