Stel je vraag
0

chemie, zuren en basen

asked 2019-04-11 09:34:52 -0500

Ulrike.Vanhoutte gravatar image

updated 2019-04-11 15:59:55 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoeveel gram ammoniumchloride moet men in 300 mL water oplossen om een pH= 4,35 te bekomen.

Het antwoord is 56,71 gram, maar ik weet niet hoe ik hier aan moet beginnen.

Met vriendelijke groeten!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-11 15:54:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Waar heb je deze vraag gevonden?

Dit lijkt me niet onmiddellijk een vraag voor het toelatingsexamen. Daar ammonium als zwak zuur gevormd wordt uit ammoniumchloride is hier de sleutel van de oplossing voor deze vraag, maar dan heb je minium de pKz waarde van ammonium nodig. Werd deze niet gegeven in de opgave?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-11 09:34:52 -0500

Aantal keer gelezen: 63 keer

Laatst gewijzigd: Apr 11 '19