Stel je vraag
1

Chemie serie 4.1 vraag 8

asked 2019-04-12 04:27:28 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-04-13 05:06:14 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe los je dit vraagstuk op? Met mijn berekeningen kom ik steeds antwoord B uit, wat fout is. Er is dus ergens iets mis maar ik zie niet waar.

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-14 07:52:29 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more
1

answered 2019-04-13 03:13:28 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-04-13 03:14:02 -0500

Welke massa heeft 1 liter van de 38 % massaprocent HCl-oplossing (kijk hiervoor naar de dichtheid).

Hoeveel gram HCl zit er dan in deze 1l of 1000 ml oplossing (kijk hiervoor naar het massaprocent).

Hoeveel gram HCl heb ik nodig om 500 ml HCl- oplossing te maken met een concentratie van 2 mol/liter.

Hoeveel ml van de 38 % HCl-oplossing heb ik hiervoor nodig? (tip = regel van drie).

Geef maar even aan of ik je hiermee heb op weg gezet !

Succes

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb het! Super bedankt!

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-13 03:43:45 -0500 )edit

Dat is goed te horen. Post eens een printscreen van je uitgewerkte oplossing voor jouw mededstudenten. OK?

Koen@REBUS ( 2019-04-13 05:00:46 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-12 04:27:28 -0500

Aantal keer gelezen: 223 keer

Laatst gewijzigd: Apr 14 '19