Stel je vraag
0

Fysica milestone golven

asked 2016-06-03 02:01:10 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-03 02:01:28 -0500

Normaal gezien is de vergelijking van een lopende golg y(x,t) = Asin (wt +- kx). Op de milestone stond deze echter andersom namelijk kx -wt. Moet je dan gewoon kijken naar het teken voor de w of het links of rechtslopend is? En mag je dit zomaar omdraaien zonder gevolg?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-03 07:45:01 -0500

Je hebt een rechtslopende golf (volgens de zin van de x-as) als de termen $\omega t$ en $kx$ een verschillend teken hebben; je heb een linkslopende golf (tegengesteld aan de zin van de x-as) als ze hetzelfde teken hebben. Reken maar eens uit wat de waarde is van $x$ vertrekkende van $kx-\omega t=0$, positief of negatief

De $-\omega t$ is enkel een gevolg van een faze-verschuiving met 180°, $\sin(\omega t+180°)=\sin(-\omega t)$

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-03 08:00:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Juist Yves, ik had dit te vlug gelezen. De - voor de (omega t) was mij deze morgen niet opgevallen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-03 02:13:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Anne-Sophie, Het teken voor de x bepaalt of de golf links- of rechtslopend is. En je mag dit inderdaad zonder gevolg omdraaien. De haakjes zorgen ervoor dat je optelt voor je de sinus bepaalt. En sin(a+b)=sin(b+a).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-03 02:01:10 -0500

Aantal keer gelezen: 270 keer

Laatst gewijzigd: Jun 03 '16