Stel je vraag
0

Wiskunde 2.2.5

asked 2019-04-12 05:23:16 -0500

Kathleen gravatar image

Ik begrijp niet goed hoe je precies aan deze oefening kan starten a.d.h.v. de gegevens. Ik wou hierbij een schets maken, maar dat lukte me niet.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-12 08:46:45 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Begin de schets door 4 vierkantjes van 1 x 1 te tekenen. De diagonaal ervan is wortel 2, zo heb je 4 punten van de cirkel, waar je dan de cirkel mee kan schetsen. (rond deze punten!)

Er is nu al een vierkant van 2x2, waarvan het midden samenvalt met de cirkel. Door links en rechts nog een strook van 2 vierkantjes toe te voegen heb je de cirkel en de rechthoek.

Probeer je dat eens?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik begrijp het. Heel erg bedankt!

Kathleen ( 2019-04-13 02:36:15 -0500 )edit
0

answered 2019-04-12 07:14:01 -0500

Oscar.Mertens gravatar image

Je weet dat de vierkantswortel tussen 1en2 ligt, dus mag je de zijde van 4cm verwaarlozen. Met behulp van de cosinus bereken je de helft van de gevraagde hoek. Eens je deze hoek gevonden hebt kan je alle gegevens invullen in de formule voor de oppervlakte van een cirkelsegment. Uiteindelijk moet deze oppervlakte nog eens verdubbeld worden omdat ze langs 2kanten niet is bedekt door de rechthoek.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-12 05:23:16 -0500

Aantal keer gelezen: 115 keer

Laatst gewijzigd: Apr 12 '19