Stel je vraag
0

chemie, lewisformule

asked 2019-04-12 06:00:38 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-04-13 05:07:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

C:\fakepath\vraag of organsich lewisf.jpg

Om die oefening op te lossen moest ik lewisformule teken, om dan te kijken hoe de OG van C verandert.

Maar ik kan geen lewisformule tekenen. Op de tekening heb ik mijn vraag proberen duidelijk te stellen.

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-12 13:13:16 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe kom je aan deze opgave? Zoals je zelf hebtvastgesteld heeft het C atoom dat jij met B aanduidt 5 bindingspartners en dat is fout. Ook het C-atoom dat er voor staat heeft een H atoom te veel.

Je moet nagaan welke atomen gaan oxideren en welke atomen gaan reduceren en dan de Redox uitwerken. Doe de correcties aan de organische molecule rechts van de reactiepijl en ga na welk C-atoom van OG verandert.

Post je antwoord om aan te tonen dat je de juiste methodiek volgt en dan logischerwijze tot de juiste oplossing komt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Graag eerst deze opgave afwerken alvorens nieuwe vragen te posten. Dankjewel !!!

Koen@REBUS ( 2019-04-14 07:55:07 -0500 )edit

Wat heb je gevonden?

Koen@REBUS ( 2019-04-16 13:21:51 -0500 )edit
0

answered 2019-04-12 07:19:40 -0500

Oscar.Mertens gravatar image

Vooral de tekening. Zijn dat 2 verschillende moleculen?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-04-12 07:18:42 -0500

Oscar.Mertens gravatar image

Ik vind je vraag zeer onduidelijk

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-12 06:00:38 -0500

Aantal keer gelezen: 150 keer

Laatst gewijzigd: Apr 12 '19