Stel je vraag
0

Chemie Serie 4.4 vraag 5

asked 2019-04-13 01:53:00 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-04-13 05:06:27 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste,

Bij deze oefening ben ik begonnen met via de massa en molmassa het aantal mol van ozon en stikstofoxide te berekenen. Na dit zit ik vast en weet ik niet hoe ik verder moet. Kan u mij uitleg geven aub? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-04-13 03:06:40 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-04-13 03:07:56 -0500

Dag Thomas,

Hierbij het stappenplan dat je moet volgen.

image description

Lukt het hiermee?

Belangrijke info = in de bovenste luchtlagen mag je er van uitgaan dat er standaard omstandigheden zijn (druk en temperatuur)

Welke oplossing vind je?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Neen het lukt mij nog steeds niet, ik blijf vastzitten na het berekenen van het aantal mol. Kan u de oplossing sturen aub?

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-13 03:53:45 -0500 )edit

Klopt het dat er 0,00018 mol stikstofdioxide gevormd wordt?

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-13 03:59:46 -0500 )edit

Dat is correct. En hoeveel ml is dit uitgaande van de info hierboven dat het gaat over standaard omstandigheden !

Koen@REBUS ( 2019-04-13 05:05:01 -0500 )edit

4,03 x10^-6 dus 4,03ml!

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-13 05:18:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-13 01:53:00 -0500

Aantal keer gelezen: 103 keer

Laatst gewijzigd: Apr 13 '19