Stel je vraag
0

Wiskunde 2.3.12

asked 2019-04-13 04:24:05 -0500

Kathleen gravatar image

Ik hervormde eerst de gegeven vergelijking naar die van een cirkel met het idee om nadien a.d.h.v. van de gegeven punten een stelsel op te lossen. Is het mogelijk dat ik al aan zo'n 'compliceerde' vergelijking kom en hiermee moet verder werken?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-13 05:34:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Vul gewoon de 3 punten in, dan krijg je een stelsel dat je kan oplossen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-13 04:24:05 -0500

Aantal keer gelezen: 143 keer

Laatst gewijzigd: Apr 13 '19