Stel je vraag
0

Wiskunde 2.3.24

asked 2019-04-13 09:36:47 -0500

Kathleen gravatar image

Ik zocht bij deze oefening om te beginnen naar de eerste afgeleide en kwam uit op f'(x) = 3 - 1/x. Ik dacht hier dan het punt (0,0) in te vullen, vermits de raaklijn door de oorsprong gaat, maar dit kan niet. Hoe moet ik wel te werk gaan?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-13 12:36:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Analoog aan 2.3.21 stel je f'(x)= (f(x)-0)/(x-0)

Ik noem dat de rico berekenen op twee wijzen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dankjewel, ik begrijp het!

Kathleen ( 2019-04-14 02:35:34 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-13 09:36:47 -0500

Aantal keer gelezen: 156 keer

Laatst gewijzigd: Apr 13 '19