Stel je vraag
0

Wiskunde 2.3.21

asked 2019-04-13 09:39:06 -0500

Kathleen gravatar image

Ik leidde eerst het gegeven functievoorschrift af naar f'(x) = e^x (x+2). Hierin vulde ik zowel a en b in om gelijk te kunnen stellen aan beide rico's van de raaklijnen. Het stelsel heeft echt 4 onbekenden dus ik zou nog 2 vergelijkingen nodig hebben, maar ik zie niet goed in hoe ik deze vind? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-14 02:26:22 -0500

Kathleen gravatar image

image description

Ik kom op het antwoord -1. Ik vroeg me echter de volgende zaken nog af: - Was het dan nutteloos om die eerste 2 vergelijkingen met m = f'(a) op te stellen? - Waarom neem je telkens meer 1 van de 2 oplossingen voor x op het einde en niet beide, dan heb je toch meerdere opties als antwoord? - Hoe komt u aan de vergelijking die u in uw antwoord zei me te gebruiken?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het is niet nutteloos om f'(x) te bepalen want die heb je nodig. De vergelijking is afkomstig van het bepalen van de rico op 2 wijzen (zie ook oef 24) en je neemt een negatieve en een positieve oplossing. Als je alle oplossingen zou nemen zal je zien dat er toch maar 2 verschillende zijn.

Myriam@REBUS ( 2019-04-14 02:55:34 -0500 )edit
0

answered 2019-04-13 12:34:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Die afgeleide functie (f'(x)) stel je gelijk aan (f(a)-0)/(a-0) en na invullen van de f(a) en f'(a) kan je de e^a wegschrappen.

Er blijft een kwadratische vergelijking over in a.

Dit kan je ook voor de b doen.

Neem nu 1 negatieve oplossing van deze vergelijking voor het raakpunt aan de negatieve kant, en een positieve aan de andere kant.

Laat je ons de oplossing zien als je ze gevonden hebt? Dit is echt wel een moeilijke vraag.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik kom op het antwoord -1, zie mijn uitwerking in de bovenstaande afbeelding

Kathleen ( 2019-04-14 02:27:27 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-13 09:39:06 -0500

Aantal keer gelezen: 102 keer

Laatst gewijzigd: Apr 14 '19