Stel je vraag
0

Wiskunde 2.2.13

asked 2019-04-13 10:21:05 -0500

Kathleen gravatar image

Ik kwam tot onderstaande oplossing, maar deze blijkt niet juist te zijn. Ik zie echter niet waar ik fout redeneer. Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Je moet de kortste afstand van het hoekpunt tot de diagonaal zoeken. Dat wil dus zeggen vanuit het hoekpunt loodrecht op de diagonaal.

Myriam@REBUS ( 2019-04-13 12:26:24 -0500 )edit

Hoe begin ik hier dan best aan? Ik dacht verder te rekenen met de 9/4 die ik voordien had berekend, maar ik heb telkens te weinig gegevens om iets uit te komen.

Kathleen ( 2019-04-14 04:02:45 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2020-04-07 17:12:42 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

kunnen we hier niet de stelling van Thales toepassen? de gelijkvormige driehoeken? mvg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

ik kom het wel uit.

Mirac.Ulgen ( 2020-04-07 17:47:38 -0500 )edit

Dit zijn inderdaad gelijkvormige driehoeken. (De stelling van Thales maakt gebruik van evenwijdige rechten. Die heb je hier niet want de driehoeken zijn gedraaid t.o.v. elkaar)

Myriam@REBUS ( 2020-04-08 07:59:18 -0500 )edit
0

answered 2019-04-14 04:29:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb het even over jouw tekening heen getekend. zie bijlage C:\fakepath\2.2.13 Tekening.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dankjewel!

Kathleen ( 2019-04-14 05:04:09 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-13 10:21:05 -0500

Aantal keer gelezen: 405 keer

Laatst gewijzigd: Apr 07 '20