Stel je vraag
1

Chemie serie 7.1 - vraag 4

asked 2019-04-14 04:47:22 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-04-14 07:47:33 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste, Ik kom uit dat de pH gelijk is aan 13 maar dit is fout. Via welke formule of redenering moet kom je aan een pH van 13,3? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-11 15:35:53 -0500

Ibe.Kurtuldu gravatar image

Ba(OH)2 splitst op in ionen. De eindconcentratie van OH^- zal 0;2 zijn. Hierna gebruik je de formule voor de pOH te berekenen namelijk: pOH= -log(concentratie OH^-) = -log (2/10) = -log(2) - -(log10) = 1 - +/- 0,3 = +/- 0,7

pH is bijgevolg 14 - 0,7 = 13,3

Zo heb ik het gedaan en ik kom dus bijgevolg antwoord D uit

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-04-14 07:46:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-04-14 07:47:06 -0500

Je moet de pOH berekenen daar het hier een basische oplossing is.

Wat is je concentratie OH- ionen en welke pOH kan je hieruit berekenen?

Hieruit kan je dan de pH van de oplossing berekenen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb het, bedankt!

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-14 09:06:11 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-14 04:47:22 -0500

Aantal keer gelezen: 82 keer

Laatst gewijzigd: May 11 '19