Stel je vraag
0

Chemie Reeks A serie 2.1 oefening 6

asked 2019-04-15 09:59:49 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

Als oplossing voor de Lewisstructuur van stikstofdioxide zou het juiste antwoord C moeten zijn, hierbij heeft het stikstof-atoom een positieve lading gekregen omdat het omringd is door slechts 4 elektronen. Waarom mag je bij stikstof niet gewoon een elektronenpaar zetten i.p.v. 1 elektron?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-16 03:29:27 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-04-16 03:31:10 -0500

De Lewis Structuur is een voorstelling waarbij voor een molecule alle valentie-elektronen van de aanwezige atomen zijn weergegeven.

Dat wilt dus zeggen dat het aantal elektronen dat je in je structuur tekent moet overeenkomen met het aantal valentieëlektronen.

Indien je aan N een elektronenpaar zou toevoegen in plaats van het vrij elektron dan heb je een totaal van 18 elektronen in je structuur en dat is eentje meer dan je aantal valentieëlektronen.

Helpt deze uitleg?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

En hoe weet je dan dat je maar 1 elektron bij N moet plaatsen? Kan je dan even goed een elektron i.p.v. een elektronenpaar bij O zetten om het aantal overeen te laten komen met de valentie-elektronen?

Lize.VanderWilt ( 2019-04-16 04:46:05 -0500 )edit

Dag Lize, twee mogelijkheden om dat te weten. 1) het stappenplan geeft duidelijk aan dat wanneer het aantal valentiëlektronen oneven is er een elektron moet worden verwijderd op het centrale atoom. 2) Indien je bij O een elektron weghaalt dan is er geen oplossing die overeenkomt. OK?

Koen@REBUS ( 2019-04-16 08:47:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-15 09:59:49 -0500

Aantal keer gelezen: 174 keer

Laatst gewijzigd: Apr 16 '19