Stel je vraag
0

Kortgesloten weerstanden

asked 2019-04-17 03:13:20 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Beste, Kan iemand mij uitleggen hoe je kan zien of bepaalde weerstanden kortgesloten zijn ja dan nee? Ik heb dit op school nooit gezien denk ik. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-17 05:58:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je markeert de leidingen met dezelfde potentiaal (met kruisjes, streepjes, bolletjes...) Als je weerstand aan beide kanten dezelfde markering heeft zal er geen stroom door lopen en is deze kortgesloten.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke!Bedankt!

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-17 08:07:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-17 03:13:20 -0500

Aantal keer gelezen: 147 keer

Laatst gewijzigd: Apr 17 '19