Stel je vraag
0

4.2.5 fysica

asked 2019-04-17 08:00:51 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Beste Hoe zet je de overdruk (= 120 mm Hg) om in een getal met eenheid Pa? Vriendelijke groeten Anne-Sophie Milants

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

1mm kwikdruk komt overeen met 133,32 Pascal

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-17 08:09:30 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-17 08:23:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

P = ro g h en de ro van kwik staat op het formularium

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2019-04-17 08:00:51 -0500

Aantal keer gelezen: 111 keer

Laatst gewijzigd: Apr 17 '19