Stel je vraag
0

fysica augustus 2017 15

asked 2019-04-18 05:47:46 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-04-18 13:05:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

Ik dacht dat als ik de ideale gaswet volg, p en T omgekeerd evenredig zouden zijn en dus antwoord B zeker niet mogelijk was. Dit is echter het geval, maar ik begrijp niet goed waarom Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-18 07:06:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Strikvraag: de afsluiting kan vrij bewegen. Als je het gas opwarmt zet het gewoon uit en de druk blijft hetzelfde!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah ja, ik snap het. Stel nu dat de afsluiting niet vrij kon bewegen, hoe zou de grafiek er dan uitzien?

Kathleen ( 2019-04-18 08:44:17 -0500 )edit

PV= nRT als T stijgt en V gelijk blijft dan moet P stijgen.

Myriam@REBUS ( 2019-04-18 10:39:12 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-18 05:47:46 -0500

Aantal keer gelezen: 45 keer

Laatst gewijzigd: Apr 18