Stel je vraag
1

Augustus 2015 vraag 2 fysica

asked 2019-04-18 06:10:30 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-04-18 07:08:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik geraak niet gestart aan deze oefening, hoe pak ik het best eerst aan? image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-18 06:54:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

P . V = P' . V'

(Er is geen tijd voor gasuitwisseling of temperatuurwijziging, dus kan je er van uitgaan dat nRT een constante is)

Stel P de druk op diepte h en P' de druk aan het oppervlak.

P = 10^5 Pa + ro.g.h (atmosferische druk + hydrostatische druk) en P' = 10^5 Pa (enkel atm. druk)

Uit de verandering van V kan je opmaken dat P= 1,5 . (10^5) en dus is de hydrostatische druk gelijk aan 0,5 10^5

5 10^4 = 10^3 . 10 .h en h is 5 meter dus oplossing C

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dankjewel!

Kathleen ( 2019-04-18 11:05:15 -0500 )edit

Wat bedoelt u met er is geen tijd voor gasuitwisseling?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-29 02:15:28 -0500 )edit

Als de bel zeer langzaam zou stijgen of er is een lange weg naar boven dan kan er waterdamp uit de luchtbel condenseren bijvoorbeeld. (Dat zou de berekening te ingewikkeld maken voor zo'n vraagstuk.)

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 02:27:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-18 06:10:30 -0500

Aantal keer gelezen: 273 keer

Laatst gewijzigd: Apr 18 '19