Stel je vraag
1

Augustus 2015 vraag 2 fysica

asked 2019-04-18 06:10:30 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-04-18 07:08:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik geraak niet gestart aan deze oefening, hoe pak ik het best eerst aan? image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-18 06:54:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

P . V = P' . V'

(Er is geen tijd voor gasuitwisseling of temperatuurwijziging, dus kan je er van uitgaan dat nRT een constante is)

Stel P de druk op diepte h en P' de druk aan het oppervlak.

P = 10^5 Pa + ro.g.h (atmosferische druk + hydrostatische druk) en P' = 10^5 Pa (enkel atm. druk)

Uit de verandering van V kan je opmaken dat P= 1,5 . (10^5) en dus is de hydrostatische druk gelijk aan 0,5 10^5

5 10^4 = 10^3 . 10 .h en h is 5 meter dus oplossing C

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dankjewel!

Kathleen ( 2019-04-18 11:05:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-18 06:10:30 -0500

Aantal keer gelezen: 63 keer

Laatst gewijzigd: Apr 18