Stel je vraag
1

Fysica Juli 2017 vraag 13

asked 2019-04-18 10:09:23 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-04-18 13:03:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik rekende deze oefening uit en kwam ook het juiste antwoord uit. Echter als ik in mijn voorlaatste tussenstap mijn beide Pa schrap, dan is mijn 1/4 gelijk aan 1. Dit is wiskundig toch niet juist? image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-18 11:36:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk eens of dit lukt: C:\fakepath\fysica vraag 13 juli 2017.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel, ik begrijp het!

Kathleen ( 2019-04-19 01:29:22 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-18 10:09:23 -0500

Aantal keer gelezen: 166 keer

Laatst gewijzigd: Apr 18 '19