Stel je vraag
0

Fysica 10.1.6

asked 2019-04-20 03:29:45 -0500

Cha gravatar image

updated 2019-04-20 03:31:14 -0500

Hoe vind je hier de amplitude en de periode van de trilling? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2019-04-20 12:17:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

omega┬▓=k/m

amplitude: uitwijking = 0.05 m

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-20 03:29:45 -0500

Aantal keer gelezen: 105 keer

Laatst gewijzigd: Apr 20 '19