Stel je vraag
0

Wiskunde 3.8.2

asked 2019-04-20 06:57:48 -0500

Kathleen gravatar image

Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik deze oefening best aanpak? image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-20 07:48:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

kijk naar de periode van de goniometrische vergelijking. Dan kan je er twee uitsluiten. Daarna zoek je het punt f(0)=0 .

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-20 06:57:48 -0500

Aantal keer gelezen: 83 keer

Laatst gewijzigd: Apr 20 '19