Stel je vraag
0

Wiskunde 3.2.4

asked 2019-04-20 07:02:15 -0500

Kathleen gravatar image

Ik werkte deze oefening uit, maar kwam niet tot het juiste antwoord. Wat doe ik fout?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-20 08:03:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

log (a+b) is niet log (a) + log (b)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel, ik deed het met de rekenregels van machten en denk dat het nu wel correct is!

Kathleen ( 2019-04-20 09:32:06 -0500 )edit

laat eens zien dan hebben de anderen er ook wat aan!

Myriam@REBUS ( 2019-04-20 12:18:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-20 07:02:15 -0500

Aantal keer gelezen: 700 keer

Laatst gewijzigd: Apr 20 '19