Stel je vraag
0

Wiskunde 3.3.4

asked 2019-04-20 11:05:31 -0500

Kathleen gravatar image

Ik geraak bij deze oefening niet gestart. Ik vind mijn vergelijking niet waaruit ik vervolgens mijn afgeleide zou kunnen berekenen. Ik dacht dat 5000 = 2(l+b) en mijn omtrek = 2l + b maar dan heb ik teveel onbekenden.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-20 12:21:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

5000 = l.b (het is een oppervlakte) en omtrek = 2l +b (omdat de beek aan één zijde ligt)

Herwerk de vergelijking voor de omtrek met de eerste vergelijking zodat je nog maar één onbekende hebt. Vervolgens kan je afleiden en het minimum bepalen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ik kom dan uit op de vergelijking: y = 10 000/ b + b? Hoe kan ik hier verder?

Tinne.Wilms ( 2020-04-20 08:41:26 -0500 )edit

Je hebt een min vergeten. Het is -10000/b +b =0 Je moet de afgeleide gelijk stellen aan 0 om het optimum te vinden.

Myriam@REBUS ( 2020-04-21 09:06:20 -0500 )edit
1

Oh ja, ik heb het gevonden! Danku Myriam!

Tinne.Wilms ( 2020-04-22 04:11:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-20 11:05:31 -0500

Aantal keer gelezen: 130 keer

Laatst gewijzigd: Apr 20 '19