Stel je vraag
0

Fysica energiebehoud

asked 2016-06-05 02:30:26 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

Een massa van 300 g wordt bevestigd aan een veer in evenwicht van 40N/m en losgelaten.

Hoeveel wordt de veer maximaal uitgerekt?

14,7 cm

16,3 cm

<c> 6,8 cm

<d> 12,2 cm

Je moet dit oplossen door de potentiële energie en de elastische energie aan elkaar gelijk te stellen, maar waarom kan je ook niet de zwaartekracht en de veerkracht aan elkaar gelijk stellen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-05 06:36:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je de zwaartekracht en de veerkracht aan elkaar gelijk stelt hangt de massa stil.

Je wil hier weten tot waar de massa valt voor de veerkracht het terug omhoog trekt. Op het diepste punt is al de potentiële energie van de val omgezet in potentiële energie van de veer.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-06-05 02:30:26 -0500

Aantal keer gelezen: 101 keer

Laatst gewijzigd: Jun 05 '16