Stel je vraag
0

Wiskunde augustus 2016 vraag 9

asked 2019-04-21 12:18:16 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-04-21 13:23:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik tekende mijn cos x en weet dat het maximaal tot pi/2 mag op de x-as. Ik zit echter vast met het schetsen van 1 - cos x. Hoe schets je dit precies? En als je dit hebt gevonden, hoe bepaal je dan het snijpunt om vervolgens de oppervlakte te kunnen bepalen?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-21 13:09:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

1-cos(x) begint bij (0;0) en eindigt bij (pi/2;1) Het snijpunt vind je door gelijkstellen van de functies, bij cos(x)=1/2 en dan is x= pi/3 Zie tekening C:\fakepath\wiskunde aug 2016 vraag 9.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

En hoe weet je dat 1 - cos(x) zo verloopt, in de veronderstelling dat ik dit op het examen zelf had moeten vinden?

Kathleen ( 2019-04-22 10:12:22 -0500 )edit

De twee functies (1-cos(x)) en cos(x) zijn samen altijd 1. Dus spiegelen ze over y=1/2 Je kan hierop oefenen en de resultaten nakijken met je grafische rekenmachine of GEOGEBRA.

Myriam@REBUS ( 2019-04-22 11:44:33 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-04-21 12:18:16 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '19