Stel je vraag
0

Fysica 5.2.2

asked 2019-04-23 05:09:52 -0500

Ellen.Hens gravatar image

Volgende vergelijking stel ik op: m_{ijs} * c_{ijs} * 20°C + mijs * Lijs + mwater * cwater * (Teind-273) = mwatercwater (323-Teind) + Ccalorimeter*(323-Teind)

Hierbij bekom ik een eindtemperatuur van 26,7°C, wat doe ik verkeerd?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-23 06:49:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik vind geen fout. Misschien een rekenfout?

In ieder geval is het niet nodig om de temperatuur naar graad Kelvin om te rekenen. Het gaat om een verschil, dus kan je dat net zo goed in graad Celcius laten.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2019-04-23 05:09:52 -0500

Aantal keer gelezen: 67 keer

Laatst gewijzigd: Apr 23 '19