Chemie, lewisformule

asked 2019-04-25 14:17:58 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-05-15 13:40:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

C:\fakepath\juist lewis formule.jpg

Hoe kan in dit geval weten welke, het juist lewisformule is?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete