Stel je vraag
0

Chemie reeks B serie5.2 oef 6

asked 2019-05-03 11:58:59 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-05-05 12:21:28 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik snap niet zo goed hoe je deze oefening oplost aangezien de concentratie van (Cr2O7)2- nergens constant blijft.

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-04 08:26:19 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je dient lijn 1 met lijn 2 te vergelijken. Hier blijft de concentratie van jodide constant en kan je de orde van het dichromaat-ion afleiden.

Wanneer je dan de orde kent van het dichromaat-ion kent en lijn 1 en 3 met elkaar vergelijkt dan kan je de gevonden orde van het jodide ion in rekening brengen bij je evaluatie.

Lukt het op deze manier?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is het je gelukt om deze opgave verder af te werken?

Koen@REBUS ( 2019-05-07 13:57:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2019-05-03 11:58:59 -0500

Aantal keer gelezen: 119 keer

Laatst gewijzigd: May 04 '19