Stel je vraag
0

Chemie reeks A serie 7.1 oef 11

asked 2019-05-06 10:45:18 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Hallo! Zou iemand mij kunnen helpen met deze opgave? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-07 13:51:20 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-07 13:53:49 -0500

Wanneer je oefeningen maakt over zuren en basen is het van belang dat je eerst nagaat welke stoffen er worden samengevoegd. In dit geval wordt een sterk zuur (HCl) samengevoegd met een sterke base (NaOH). Je moet hier dus stoechiometrisch rekenen.

1) schrijf de reactievergelijking

2) Teken je schema (aantal mol op tijdstip 0, verandering van aantal mol, aantal mol op het einde)

3) Bereken het aantal mol HCl en aantal mol NaOH en vul dat in op de lijn met aantal mol op tijdstip 0. Aantal mol = concentratie x volume

4) Vervolledig je schema door te bepalen welke stof in overmaat aanwezig is.

5) Er blijft een hoeveelheid HCl over aan het einde van de reactie. Deel nu het aantal mol HCl (dat je terug vindt in je schema bij aantal mol op het einde van de reactie) door het nieuwe volume van 0.1liter (100 ml). Dat is je concentratie HCl. Je kan van deze concentratie het negatief logaritme nemen om de pH te bepalen.

Post je je antwoord zodoende dat iedereen de oplossing kan raadplegen !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2019-05-06 10:45:18 -0500

Aantal keer gelezen: 148 keer

Laatst gewijzigd: May 07 '19