Stel je vraag
0

chemie reeks A serie 7.3 oef 4

asked 2019-05-06 13:06:28 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Hallo Bij reeks A serie 7.3 oef 4 dacht ik dat het aantal mol van de base gelijk was aan het aantal mol van het zuur bij het equivalentiepunt. Ik kom voor dit aantal mol 0,02 uit, maar dit klopt niet denk ik. Zou iemand mij kunnen verderhelpen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-07 13:40:06 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Er wordt aangegeven dat het een dicarbonzuur is en dat er getitreerd wordt tot het tweede equivalentiepunt. Bijgevolg heb je twee maal zoveel mol base nodig als zuur.

1 mol tweewaardig zuur reageert met 2 mol eenwaardige base.

Kan je met deze tip de opgave verder afwerken?

Post je antwoord zodoende dat jouw collega's eveneens deze oplossing kunnen raadplegen !!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

wat is het tweede equivalentiepunt?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-05-20 10:45:23 -0500 )edit

Wanneer een zuur twee protonen kan afsplitsen dan is het eerste equivalentiepunt de hoeveelheid base die je nodig hebt om dit eerste proton af te splitsen. Het tweede equivalentiepunt is de hoeveelheid base die je nodig hebt om ook dit tweede proton af te splitsen. Helpt dit?

Koen@REBUS ( 2019-05-20 13:48:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-06 13:06:28 -0500

Aantal keer gelezen: 113 keer

Laatst gewijzigd: May 07 '19