Stel je vraag
0

Chemie reeks A serie 9.1 oef 7

asked 2019-05-07 08:07:00 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-05-15 13:38:49 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hallo Ik kom voor de concentratie van AgNO3 telkens 0,5 . 10^-9 uit, maar dit is fout. Ik kom op dit antwoord door het oplosbaarheidsproduct (1,7. 10^-10) te delen door de concentratie van CL- (0,34M). Zou iemand mij kunnen helpen? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-07 13:35:54 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-07 13:56:09 -0500

In de oplossing waar je moet onderzoeken of er een neerslag ontstaat is de concentratie aan Chloride ionen de helft van de originele oplossing (er worden twee gelijke hoeveelheden oplossing samengevoegd). Je moet dus rekenen met een concentratie van 0.17 M aan chloride ionen.

Als je dan uitrekent welke concentratie aan zilver-ionen je nodig hebt om een neerslag te krijgen bekom je 10^-9 M.

Er wordt gevraagd wat de concentratie aan zilver-ionen in de originele oplossing moet zijn om een neerslag te krijgen en dat is 2 x deze concentratie daar we opnieuw moeten rekening houden met de verdunningsfactor van 2 (er worden twee gelijke hoeveelheden samengevoegd).

Kan je hiermee verder?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-07 08:07:00 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: May 15 '19