Biologie : erfelijksheidleer

asked 2019-05-10 07:20:48 -0500

Haider.Sheroz gravatar image

*Er wordt een recessieve mutatie in het x chromosoom bij een mannelijke bananenvlieg geinduceerd. Bij kruising van dit gekruisd mannetje ( XY) met een normaal vrouwtje ( XX° zal het effect van de mutatie tevoorschijn komen in het fenotype van

A Mannetje in F1 B Mannetje in F2 C Vrouwtje in F1 D Vrouwtje in F2

edit retag flag offensive close merge delete