Stel je vraag
0

Biologie : erfelijkheidsleer

asked 2019-05-10 07:23:45 -0500

Haider.Sheroz gravatar image

Wat kan men zeggen over een gen dat een aandoening veroorzaakt als die vooral voorkomt bij mannen en zelden bij vrouwen?

A Autosomaal dominant B Autosomaal recessief C X chromosoomgebonden en dominant D X chromosoomgebonden en recessief

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-24 07:45:02 -0500

Martine@REBUS gravatar image

D

Mannen zijn gevoeliger voor X-chrom aandoeningen, want ze hebben er maar 1 x. DUS als je als man een rec x hebt, dan heb je automatisch de ziekte. Terwijl als je als vrouw 1 rec x hebt, dan kan je nog een dominante hebben die compenseert voor de rec.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-10 07:23:45 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: May 24 '19