Biologie : erfelijkheidsleer

asked 2019-05-10 07:23:45 -0500

Haider.Sheroz gravatar image

Wat kan men zeggen over een gen dat een aandoening veroorzaakt als die vooral voorkomt bij mannen en zelden bij vrouwen?

A Autosomaal dominant B Autosomaal recessief C X chromosoomgebonden en dominant D X chromosoomgebonden en recessief

edit retag flag offensive close merge delete