Stel je vraag
0

Chemie - Evenwichtreacties

asked 2019-05-10 16:49:11 -0500

FM gravatar image

updated 2019-05-15 13:37:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Kc is een evenwichtsconstante en gaat enkel veranderen bij hoge temperatuur , dus kc is onafhankelijk van ( de volume + concentraties van de reagentia + de katalysator ) klopt mijn redenering ?

Vraag 7 serie 6,1 : Waarom schuift hier het evenwicht naar links , met welke moleculen gaat NaoH reageren ? En welk mechanisme gebruikt ge om dat te bepalen.

Vraag 9 serie 6,1 : Is het hier dat bij een temperatuurstijging het evenwicht schuift naar de kant die de warmte verbruikt dus naar links en daardoor de conc. So3 gaat dalen , vraag is nu , is het altijd dat de reagens energie verbruiken om producten te kunnen vormen ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2019-05-11 04:31:31 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Vraag 1 De evenwichtsconstante is constant als de temperatuur constant blijft. Andere veranderingen van druk of concentratie gaan daardoor een invloed hebben op het evenwicht omdat bij deze veranderingen de evenwichtsconstante constant blijft.

Vraag 2 Wanneer je hydroxide ionen laat reageren met protonen dan zal er water gevormd worden. Dus het toevoegen van een zuur zal ervoor zorgen dat de concentratie van de hydroxide ionen gaat verminderen. Deze verandering zal gecompenseerd worden door een verschuiving van het evenwicht.

Vraag 3 Bij een stijging van temperatuur zal het evenwicht verschuiven naar de endotherme kant van de evenwichtsreactie. De kant die de warmte verbruikt is de endotherme kant vandaar dat het evenwicht naar links verschuift bij Vraag 9 van serie 6.1.

Helpt jou dat verder?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja , dank u wel

FM ( 2019-06-09 02:41:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-10 16:49:11 -0500

Aantal keer gelezen: 115 keer

Laatst gewijzigd: May 15 '19