Stel je vraag
0

Chemie - Reeks B: 7.1.2

asked 2019-05-12 07:03:18 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-15 13:37:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste

Zou het mogelijk zijn om deze oefening uit te leggen.

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-05-12 12:54:09 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

Door het toevoegen van bariumhydroxide zal er neerslag worden gevormd. Dit zorgt ervoor dat de geleiding daalt. Antwoorden C en D kan je dus al schrappen.

Bij een volume van 0,020 l krijg je voor mol= 0,00010 dat gelijk is aan het aantal mol voor kopersulfaat dus alles reageert weg waardoor de geleiding nul is.

Ik denk dat het dan antwoord B is.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Helemaal correct geredeneerd !

Koen@REBUS ( 2019-05-15 13:15:39 -0500 )edit
0

answered 2019-05-12 10:38:36 -0500

Koen@REBUS gravatar image

We kunnen samen een analyse van de opgave maken om dan nadien door redenering tot een oplossing te komen.

Je hebt een oplossing kopersulfaat in een maatbeker. Dit is een zout dat goed oplosbaar is (kan je afleiden met behulp van je informatieblad dat je ter beschikking hebt tijdens het toelatingsexamen). Kan je dat terugvinden? De geleidbaarheid van deze oplossing wordt weergegeven in de grafieken in functie van de hoeveelheid toegevoegde Bariumhydroxide.

Je gaat nu Bariumhydroxide toevoegen. Welke reactie treedt er op in je maatbeker wanneer je aan kopersulfaat bariumhydroxide toevoegt?

Welke invloed heeft dit op de geleidbaarheid. Welke twee grafieken kun je dus al uitsluiten?

Kan je zelf de laatste stap maken om via de formule n1 = n2 op het moment dat de geleidbaarheid 0 is de juiste grafiek te kiezen?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2019-05-12 07:03:18 -0500

Aantal keer gelezen: 172 keer

Laatst gewijzigd: May 15 '19