Stel je vraag
0

Chemie: 10.3.3 Reeks B

asked 2019-05-12 13:57:14 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-12 16:25:25 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste

Zou het mogelijk zijn om deze oefening uit te leggen ? Ik heb geen idee hoe ik eraan moet beginnen.

Bedankt !

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2019-05-15 07:52:59 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

Ik denk dat het dan antwoord C is, omdat de OH groep gebonden is aan een C-atoom die zelf ook is verbonden met twee andere C-atomen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat is correct en dat is dus een secundair alcohol. In deze molecule vinden we twee secundaire alcoholen en kunnen dus een DI-keton maken.

Koen@REBUS ( 2019-05-15 13:29:48 -0500 )edit
0

answered 2019-05-12 16:27:03 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Een primair alcohol wordt geoxideerd tot een aldehyde, een secundair alcohol tot een keton en een tertiair alcohol kan niet worden geoxideerd.

Zet dat je verder op weg?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-12 13:57:14 -0500

Aantal keer gelezen: 76 keer

Laatst gewijzigd: May 15 '19