Stel je vraag
0

Chemie: 10.2.3 reeks B

asked 2019-05-12 14:26:18 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-13 11:19:16 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste

Bij deze oefening zit ik ook vast.

Bedankt !

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-15 13:34:30 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het zijn 9 isomeren. We nemen hier niet de ringstructuren mee daar dit de opgave niet realistisch zou maken voor het toelatingsexamen.

Koen@REBUS ( 2019-05-15 13:35:29 -0500 )edit
0

answered 2019-05-12 16:39:14 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-15 13:33:14 -0500

Bepaal eerst het aantal onverzadigdheden. Je kan vaststellen dat er één onverzadigdheid is en dat je dus op zoek moet naar moleculen die alkenen zijn. (ringstructuren zijn hier niet nodig want dat zou het aantal nog een heel stuk verhogen). Je moet enkel de plaatsisomeren en ketenisomeren zoeken, geen stereo-isomeren.

Post je antwoord (zie vorige vraag) dan kunnen we verder op zoek naar de juiste oplossing.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-12 14:26:18 -0500

Aantal keer gelezen: 66 keer

Laatst gewijzigd: May 15 '19