Stel je vraag
0

Chemie 10.2.1 reeks A

asked 2019-05-12 14:28:04 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-13 11:18:52 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste

Ook bij deze oefening zit ik vast. Ik kan jammer genoeg mijn uitwerkingen niet uploaden via deze site.

Bedankt !

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-12 16:35:02 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-15 13:24:20 -0500

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Oplossing A is het juiste antwoord = 5 isomeren

Koen@REBUS ( 2019-05-15 13:24:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-12 14:28:04 -0500

Aantal keer gelezen: 43 keer

Laatst gewijzigd: May 15 '19