Stel je vraag
0

normaalverdeling [closed]

asked 2016-06-06 05:52:29 -0500

Arnout.VanderGoten gravatar image

hallo, hoeveel procent zit er nu juist tussen het gemiddelde en de standaardafwijking? In de syllabus staat 68 procent, maar ik heb de groepslessen wiskunde gevolgd en daar hebben we steeds 64 procent gebruikt. Welk procent moet nu juist gebruikt worden op het ingangsexamen?

mvg arnout

edit retag flag offensive reopen merge delete

Closed for the following reason duplicate question by Arnout.VanderGoten
close date 2017-05-31 08:41:06.492820

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2016-06-06 07:58:31 -0500

updated 2016-06-06 08:00:31 -0500

En tussen het gemiddelde $\mu$ en standaardbreedte hoger $\mu +\sigma$ is het 34%.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-06-06 06:33:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is 68 procent (en zelfs een tikje meer) normaalverdeling.JPG

edit flag offensive delete link more
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-06 05:52:29 -0500

Aantal keer gelezen: 81 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '16