Stel je vraag
0

fysica dynamica 3.1.21 (bundel 2016)

asked 2019-05-14 04:50:34 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2019-05-14 04:52:00 -0500

Kunnen we bij deze oefening ervan uit gaan dat de afmetingen van de horizontale stukjes overeenkomen met de lijntjes ? dus bvb. de lengte van de linker opstelling tot het gewicht = 1,5l en lengte van de rechter opstelling tot het gewichtje = 1l ? (zie afbeelding in google docs)

https://docs.google.com/document/d/1T...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-14 07:02:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan de afmetingen uit de figuur aflezen. Er worden rechthoekige driehoeken gevormd en dan is de sinus = (overstaande/schuine zijde) en cosinus = (aanliggende/schuine zijde) Zo zou je toch moeten kunnen uitwerken.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

oke top! bedankt !

Marie-France.Delen ( 2019-05-14 09:53:49 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-14 04:50:34 -0500

Aantal keer gelezen: 80 keer

Laatst gewijzigd: May 14 '19