Stel je vraag
0

Chemie reeks B 4.2.3

asked 2019-05-15 09:58:39 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-15 13:41:44 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste

Ik weet niet zo goed hoe ik hieraan moet beginnen.

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-05-15 13:43:05 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Deze oefening maakt geen deel meer uit van de leerstof en mag je dus ook schrappen in de cursus.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-15 09:58:39 -0500

Aantal keer gelezen: 63 keer

Laatst gewijzigd: May 15 '19