Stel je vraag
1

Chemie reeks B 9.2.3

asked 2019-05-15 10:00:39 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-16 11:49:50 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste

Ik kom steeds 4 hydroxide ionen uit, maar het zouden er maar 2 mogen zijn.

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-16 11:49:00 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-16 11:59:39 -0500

Oplossing B : 4 OH- ionen is wel degelijk de juiste oplossing.

De oplossingssleutel is blijkbaar fout !

Proficiat - puik werk.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-15 10:00:39 -0500

Aantal keer gelezen: 94 keer

Laatst gewijzigd: May 16 '19