Fysica 10.2.3

asked 2019-05-15 11:27:11 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

Beste

Ik begrijp deze oefening niet goed. Hoe moet ik dit alles interpreteren ?

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Kan je ons eens laten zien wat je bedoelt?

Myriam@REBUS ( 2019-05-15 11:37:53 -0500 )edit