Stel je vraag
0

chemie reeks A 9.1.6

asked 2019-05-16 13:47:24 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-16 14:52:26 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste

Klopt het dat er bij deze oefening witte neerslag wordt gevormd omwille dat de concentratie van Ag+ klein is en die van Cl- ook? Want in principe zou er toch ook rode neerslag kunnen worden gevormd.

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-05-20 08:33:34 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

Er zag geen rode neerslag ontstaan, omdat het ionenproduct van zilverchromaat kleiner is dan de zuurconstante.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Deze redenering is helemaal correct. Het ionenproduct voor zilverchromaat is kleiner dan de OPLOSBAARHEIDSconstante. (hier gaat het over een zout en niet over een zuur = kleine opmerking in de rand)

Koen@REBUS ( 2019-05-20 13:43:20 -0500 )edit
0

answered 2019-05-16 14:50:30 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-17 01:18:01 -0500

Wat zijn de verschillende stappen om deze opgave met succes op te lossen:

We hebben een beker waarin Cl-ionen (eenwaardig negatief) en CrO4- ionen (tweewaardig negatief) aanwezig zijn in een bepaalde concentratie.

Aan deze oplossing worden Ag ionen toegevoegd met een bepaalde concentratie.

Er wordt nu gevraagd of er een neerslag van AgCl (wit) of een neerslag van Ag2CrO4 (rood) zal ontstaan.

Wanneer krijgen we een neerslag? Dit gebeurt wanneer het product van de concentratie van de ionen *(zie ook REBUS cursus pagina 59) *, rekening houdend met de voorgetallen die we als exponent schrijven > is dan de Ks van deze specifieke reactievergelijking.

bv. voor AgCl hebben we de volgende reactievergelijking

AgCl(v) <--> Ag+ + Cl-

product van de concentratie van de ionen rekening houdend met de voorgetallen (in deze reactie zijn beide gelijk aan 1) moeten we berekenen.

[Ag] x [Cl] = 10 tot de min achtste x 0,1 = 10 tot de min negende en deze waarde is groter dan de Ks van AgCl dus zal er een witte neerslag ontstaan.

Schrijf jij nu de redenering verder uit voor de rode neerslag ... . Ontstaat er een rode neerslag? Waarom wel of waarom niet?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-16 13:47:24 -0500

Aantal keer gelezen: 127 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '19