Stel je vraag
0

7.10.4 extra

asked 2019-05-17 14:08:07 -0500

Thomas.Ponnet gravatar image

updated 2019-05-20 14:44:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan ieman uitleggen hoe je deze oplost en ook 7.10.5

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-17 14:36:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken hoeveel joule/seconde er in gaat (zie warmteleer). Dan weet je het vermogen. Vanuit het vermogen kan je de weerstand en de stroom berekenen. (spanning is gegeven.)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-17 14:08:07 -0500

Aantal keer gelezen: 94 keer

Laatst gewijzigd: May 17 '19