Stel je vraag
0

organische chemie vraag 31

asked 2016-06-06 08:51:35 -0500

Ann-Sophie.Lambrechts gravatar image

updated 2016-06-25 14:42:07 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik kom bij deze vraag 11 isomeren uit terwijl het er maar 9 moeten zijn, maar ik snap niet goed waar mijn fout dan zit. C:\fakepath\chemie.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-06 09:44:07 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Geen fout in jou uitwerking. In de opgave ontbreekt het woord 'structuur-' voor isomeren. Dit zijn er 9. Inclusief de stereo-isomeren worden dit er in totaal 11. Er zijn 2 optische isomeren mogelijk.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-06 08:51:35 -0500

Aantal keer gelezen: 53 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '16