Stel je vraag
0

7.10.10 extra

asked 2019-05-18 06:23:11 -0500

Thomas.Ponnet gravatar image

updated 2019-05-20 14:46:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij deze vraag bereken ik eerst de weerstand doordat je het vermogen en spanning weet, ik verkrijg 80 . Als je dan deze invult in de formule van de wet van pouillet krijg ik een oppervlakte van 106 mm^2 Wat heb ik fout gedaan?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-18 07:56:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er is een valstrik in deze oefening: De afstand van waterpomp tot windmolen is 500 meter. Je moet echter een stroomkring aanleggen, dus zul je twee draden van 500 meter nodig hebben (heen en terug). Vul voor lengte eens 1000 meter in en kijk of je er zo komt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-18 06:23:11 -0500

Aantal keer gelezen: 84 keer

Laatst gewijzigd: May 18 '19