Stel je vraag
0

fysica augustus 2017 vraag 13

asked 2019-05-20 01:38:15 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-05-20 10:22:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo Zou iemand mij kunnen helpen met deze oefening? Alvast bedankt!image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-20 10:22:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij de beginsituatie is de elektrische veldsterkte niet nul want de lading rechts is groter dan links. Er is dus een veld naar links (teken die veldlijn erop?) De extra lading moet dus langs de linkerkant erbij, zodanig van het elektrisch veld van links en rechts gelijk is. Probeer dat eens te vinden door de afstand van de lading 4Q als onbekende te nemen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-20 01:38:15 -0500

Aantal keer gelezen: 196 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '19